Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
CENTRUM KSIĘGOWOŚCI I EDUKACJI FINANSOWEJ

Serwis Internetowy Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej działający pod adresami internetowymi: www.ksiegowoscngo.pl (głównym), www.zadaniepubliczne.pl; www.księgowośćngo.pl; www.ksiegowoscdlango.pl; www.księgowośćdlango.pl prowadzony jest przez: Piotra Jaworka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej Piotr Jaworek” z siedzibą w Pepłówek nr 26, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP 2530195171 (zwany dalej „CKiEF”).

I. Słowniczek:

Abonament – opłata uiszczana przez Klienta tytułem świadczenia Usług, ustalana zgodnie z tabelą opłat;
Adres e-mail Klienta – adres e-mail, który Klient (użytkownik) Serwisu Internetowego podał w procesie rejestracji swojego konta Klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient (użytkownik) – podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobową lub w spółce cywilnej albo osobą prawną (spółka prawa handlowego, stowarzyszenie, fundacja), jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednostką sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego , organy administracji rządowej i inne) dalej zwane JSFP dokonująca zakupu usług w Serwisie Internetowym, posiadająca konto Klienta;
Konto (profil) Klienta – baza zawierająca dane Klienta niezbędne do realizacji składanych zamówień, zawiera takie informacje jak: nazwa podmiotu, dane kontaktowe, NIP, regon itp.;
Operator – Piotr Jaworek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej Piotr Jaworek” z siedzibą w Pepłówek nr 26, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP 2530195171, e-mail: bok@ksiegowoscngo.pl, zwany również CKiEF;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta internetowego lub poprzez system płatności on-line www.dotpay.pl; -1- wersja 1.0 z dnia 01.08.2014. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług przez Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej, który określa zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta;
Serwis Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem głównym www.ksiegowoscngo.pl (głównym), oraz subdomenami www.zadaniepubliczne.pl; www.księgowośćngo.pl; www.ksiegowoscdlango.pl; www.księgowośćdlango.pl świadczący usługi;
Tabela opłat – zestawienie zawierające informację o cenie i zakresie usług świadczonych przez CKiEF, upublicznione pod adresem www.ksiegowoscngo.pl oraz adresem www.zadaniepubliczne.pl;
Usługa – usługa dostępu do funkcjonalności Serwisu Internetowego, świadczona przez CKiEF za pośrednictwem sieci internet.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie pomiędzy CKiEF i Klientem. CKiEF zobowiązane jest do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.
2. Klient zobowiązuje się do wprowadzania danych do Serwisu Internetowego z należytą starannością.
3. Dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym, poprzez założenie Konta Klienta, oznacza pełną akceptację warunków Regulaminu przez Klienta.
4. CKiEF oświadcza, że funkcjonalności Serwisu Internetowego odpowiadają przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

III. ZARES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. CKiEF zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta w zakresie wybranych przez Klienta funkcjonalności Serwisu Internetowego:
- publikacje;
- aktualności;
- plików do pobrania;
- moduł wypełniania, wystawiania i wysyłania faktur VAT;
- moduł pełnej księgowości moduł Generatora Ofert i Sprawozdań.
2. CKiEF może w każdym czasie dokonać zmian w funkcjonalności Serwisu Internetowego, w szczególności jego rozszerzenia, aktualizacji, zakresu świadczonych usług.
3. CKiEF w celu prawidłowego funkcjonowania modułu Generatora Ofert i Sprawozdań może nieodpłatnie udostępnić Klientom (nie dotyczy JSFP) wybrane funkcjonalności.

IV. KONTO KLIENTA

1. W celu możliwości korzystania z usług oferowanych przez CKiEF, Klient, zobowiązany jest do utworzenia Konta Klienta.
2. W przypadku gdy klientem jest jednostka sektora finansów publicznych konto klienta zakładane jest przez Operatora na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza udostępnionego przez Operatora.
3. W celu utworzenia Konta Klienta, użytkownik musi podać dane wymienione w formularzu (w szczególności: prefix, imię, nazwisko, adres skrzynki poczty elektronicznej, login oraz hasło).
4. Domniemywa się, że wszelkie dane podane przed Klienta są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uaktualniania danych, które uległy zmianie.
6. Dane, o których mowa w pkt 2 chronione są zapisami postanowień rozdziału DANE KLIENTA.

V. PRZYJMOWANIE ORAZ TRYB REALIZACJI USŁUG

1. Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż usług tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci internet. Wszelkie niezbędne informacje o usługach znajdują się pod adresem internetowym www.ksiegowoscngo.pl oraz www.zadaniepubliczne.pl.
2. Usługi świadczone są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, poprzez stronę internetową znajdującą się pod głównym adresem internetowym Serwisu i jego sub-domenami.
3. Klient może korzystać ze wszystkich wybranych i opłaconych funkcjonalności Serwisu Internetowego za pomocą urządzenia podłączonego do sieci Internet.
4. Klient, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym wprowadza dane do systemu teleinformatycznego. Wprowadzane dane muszą być zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
5. Za złożenie zamówienia świadczenia usług przez CKiEF na rzecz Klienta poczytuje się wypełnienie, zaakceptowanie i przesłanie właściwego formularza lub ustalenie ceny i okresu świadczenia usług przez CKiEF i Klienta poprzez sieć internet.
6. W przypadku braku postanowień w formularzu lub w treści wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty internet, umowę o świadczenie usług poczytuje się za zawartą na czas nieokreślony. 7. Jeżeli Klient i CKiEF nie postanowiły inaczej, umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za porozumieniem stron albo za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
8. CKiEF może zaprzestać świadczenia usług w przypadku śmierci lub ustania bytu prawnego Klienta, niezapłacenia ceny za świadczone usługi.
9. CKiEF zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadkach określonych w ustępie wcześniejszym Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej ceny lub roszczenia odszkodowawcze.

VI. CENY OFEROWANYCH USŁUG

1. Ceny usług podawane na stronie internetowej Serwisu Internetowego, są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (PLN), zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki na dzień składania zamówienia.
2. Cenami wiążącymi zarówno dla Klienta jak i dla Serwisu Internetowego są ceny aktualne, podane na stronie CKiEF na chwilę składania danego zamówienia.
3. W przypadku indywidualnego uzgodnienia ceny za oferowane usługi przez CKiEF na rzecz Klienta postanowienia poprzedniego ustępu stosuje się odpowiednio.
4. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, w tym organizowania akcji promocyjnych, ich odwoływania i dokonywania w nich zmian.
Postanowień wymienionych w tym punkcie nie stosuje się do zamówień złożonych poza czasem trwania sytuacji, o których w nim mowa.
5. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z treści regulaminu promocji.
6. Cena za usługi świadczone przez CKiEF płatna jest z góry, chyba że, CKiEF umówi się z Klientem w inny sposób.
7. CKiEF w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty Klienta wystawi fakturę VAT.
8. Klient akceptuje otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną bez podpisu.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:

przelew bankowy,
przelew elektroniczny

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu (odnotowaniu) wpłaty na rachunku bankowym Serwisu Internetowego.
dotpay.pl
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis Internetowego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora.

VIII. REKLAMACJE USŁUG

1. Usługi oferowane w Serwisie Internetowym mogą być reklamowane.
2. Reklamacja winna zostać udokumentowana oraz uzasadniona. Reklamację wnosi Klient osobiście albo osoba uprawniona do działania w imieniu Klienta pisemnie (listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail) w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.
3. CKiEF, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do jej treści i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu reklamacyjnym.

IX. ZWROT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących CKiEF do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy CKiEF, zwrot ten następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.
2. Nadpłata może zostać rozliczona w inny sposób, zgodnie z dyspozycją Klienta.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CKiEF

1. CKiEF ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że udowodnić, że nie mogło zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.
2. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego (systemu teleinformatycznego), które doszło do skutku z winy Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych informacji, wykorzystywania niewłaściwe oprogramowania, czy niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa lub na skutek działania osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznej firmy hostingowej.
3. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepoprawnych względem stanu faktycznego lub prawnego danych do systemu teleinformatycznego.
4. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego i wynikających z tego skutków, z przyczyn nie leżących, ani zależących od Operatora.
5. CKiEF ponosi odpowiedzialność do wysokości rocznej opłaty Klienta za korzystanie z usług CKiEF.

XI. DANE KLIENTA

1. Składając zamówienie w Serwisie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez CKiEF oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie przedmiotu umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane osobowe są chronione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób chroniący przed dostępem do nich osób trzecich (niepożądanych).
2. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę, dane osobowe o których mowa w punkcie wcześniejszym, mogą być wykorzystywane przez CKiEF w celach marketingowych, w szczególności do informowania Klienta o nowych funkcjonalnościach oraz promocjach w Serwisie Internetowym.
3. Każdy Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, w tym również do ich poprawiania, zmiany a także żądania ich usunięcia.
4. Dane osobowe Klientów są objęte ochroną zgodnie z instrukcją Polityki Prywatności zatwierdzoną na podstawie zgłoszenia bazy danych osobowych w GIODO pod numerem R024435/14.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa o świadczenie usług zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zawierana jest pomiędzy Klientem a Piotrem Jaworkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej Piotr Jaworek” z siedzibą w Pepłówek nr 26, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP 2530195171, adres e-mail: bok@ksiegowoscngo.pl.
2. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości przesyłanych przez CKiEF na adres e-mail wskazany przez Klienta. Dodatkowo CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe po stronie Klienta, a w szczególności za usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie, z którego korzysta Klient.
3. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi potwierdzenia realizacji, zmiany, odmowy, odstąpienia od realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od CKiEF.
5. CKiEF nie ponosi odpowiedzialności za transakcje i inne czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby CKiEF.
7. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i newslettera wysyłanych przez Serwis Internetowy, na konto poczty elektronicznej podane w procesie rejestracji.
8. Zaakceptowane przez klienta wszelkie postanowienia zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego stanowią integralna część Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422), za wyłączeniem Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
10. CKiEF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez CKiEF, jednakże nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach internetowych CKiEF znajdującego się pod adresem www.ksiegowoscngo.pl.
11. W przypadku zbiegu złożenia zamówienia przez Klienta ze zmianą Regulaminu Serwisu Internetowego, obowiązująca jest treść regulaminu na dzień złożenia zamówienia, chyba że zamówienie zostało złożone po dacie wejścia w życie zmian w Regulaminie Serwisu Internetowego CKiEF.
12. Regulamin Serwisu Internetowego został przyjęty uchwałą CKiEF nr 1/2014 z dnia 01.08.2014r. oraz obowiązuje od dnia 01.08.2014 roku.